Regulamin sklepu
1. Postanowienia oglne

W?a?cicielem sklepu www.eko-kredens.com.pl jest firma LBC SERWIS Robert Tomaszewski z siedzib? w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 2, o numerze NIP 554-108-16-04, REGON 091578060, zwana dalej "LBCSERWIS" lub "sklepem internetowym".Stron? dokonuj?c? zakupw w Sklepie Internetowym eko-kredens.com.pl jest osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? osobowo?? prawn? lub ka?da osoba prawna, ktrej siedziba znajduje si? na terytorium Polski - zwan? dalej "Klientem".
Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzeda?y jest poprawne wype?nienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajduj?cego si? na stronie sklepu (dotyczy osb i przedsi?biorcw, ktre nie dokonywa?y jeszcze zakupw za po?rednictwem www.eko-kredens.com.pl) oraz akceptacja regulaminu, a tak?e pozosta?ych warunkw sprzeda?y. Wszystkie ceny podane w sklepie s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT) chyba, ?e w ofercie stanowi inaczej.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarw znajduj?cych si? w ofercie, wprowadzania czy te? wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwo?ywania akcji promocyjnych w ka?dym momencie b?d? wprowadzania w nich zmian.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamwienia w ka?dym etapie jego realizacji, w przypadkach budz?cych uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku niedost?pno?ci cz??ci towarw obj?tych zamwieniem Klient jest informowany o stanie zamwienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
Zawarto?? sklepu nie jest ofert? w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupuj?cy sk?adaj?c zamwienie sk?ada jednocze?nie propozycj? zawarcia umowy.
Kupuj?cy mo?e wprowadzi? zmiany w zamwieniu lub je wycofa? do czasu, gdy zamwienie nie zosta?o jeszcze wys?ane.
Zamwienia poprzez stron? internetow? www.eko-kredens.com.pl mo?na sk?ada? 24 godziny na dob? przez ca?y rok.
Firma LBCSERWIS dok?ada wszelkich stara?, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktw by?y zgodne z rzeczywisto?ci?. Nie ponosimy jednak odpowiedzialno?ci za b??dne podanie parametrw i w?a?ciwo?ci towaru, lub nag?? ich zmian? przez jego producenta. R?nica w wygl?dzie produktu na zdj?ciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wygl?dem produktu nie mo?e by? podstaw? roszcze? Klienta. Niemniej, w ka?dym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu z?o?enia przez klienta zamwienia nie pokrywa?yby si? z rzeczywisto?ci?, w ci?gu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odst?pienia od umowy bez podania przyczyn.

2. Potwierdzenie zamwienia

a) Warunkiem realizacji zamwienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelno?ci z?o?onego zamwienia.
Potwierdzenie zamwienia dokonywane jest telefonicznie lub poczt? elektroniczn?. Zamwienie mo?e zosta? anulowane w przypadku braku mo?liwo?ci potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wys?ane poczt? e-mail w ci?gu 7 dni roboczych od dnia z?o?enia zamwienia.
Sklep zastrzega sobie mo?liwo?? odmowy realizacji zamwienia, ograniczenia sposobu p?atno?ci lub za??dania przedp?aty w uzasadnionych przypadkach.

3. Formy p?atno?ci, koszty dostawy

Klient mo?e wybra? jeden z poni?szych sposobw p?atno?ci:
PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zap?ata gotwk? kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesy?ki.
PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wp?aca ca?kowit? warto?? zamwienia wraz z kosztami przesy?ki na numer konta bankowego, ktry jest podany w momencie sk?adania zamwienia. Towar wysy?amy po wp?yni?ciu kwoty na rachunek.
P?ATNO?CI.PL - poprzez serwis platnosci.pl (bezpieczne po??czenie SSL 128 bitw).
W przypadku stwierdzenia braku wp?aty w przeci?gu miesi?ca od z?o?enia zamwienia zostanie one anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistnia?ym fakcie.
W uzasadnionych przypadkach dotycz?cych np. zamwienia o bardzo du?ej warto?ci, odroczenie wysy?ki i magazynowania towaru czy te? produktw tylko na zamwienie mo?e by? wymagana przedp?ata. Wysoko?? przedp?aty jest ustalana indywidualnie.
Klient mo?e wybra? jedn? z poni?szych form dostawy:
1. Paczka pocztowa za po?rednictwem Poczty Polskiej
2. Przesy?ka kurierska (DPD) - z dostaw? w ci?gu 24h od daty nadania.
W przypadku wysy?ki przesy?k? kuriersk? istnieje mo?liwo?? sprawdzenia drogi przesy?ki na stronie: http://www.dpd.com.pl/ po podaniu nr listu przewozowego, ktry wy?lemy Pa?stwu mailem na ?yczenie po nadaniu przesy?ki.
Osobi?cie w naszej firmie w godzinach urz?dowania tj. od godz. 9 do 16 od poniedzia?ku do pi?tku, po potwierdzeniu, ?e towar jest przygotowany do odbioru.

Dane do przelewu:

LBC SERWIS Robert Tomaszewski
ul. Szajnochy 2?
85-738 Bydgoszcz?
Nr konta: 50 1140 2004 0000 3802 3110 8167

4. Termin realizacji

Czas realizacji zamwienia jest to czas od potwierdzenia zamwienia do chwili wys?ania przesy?ki do klienta, przy czym uwzgl?dniane s? tylko dni robocze.
Czas realizacji zamwienia jest zale?ny od dost?pno?ci danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producentw.
Zamwienie z?o?one z produktw o r?nym czasie realizacji jest wysy?ane po skompletowaniu ca?o?ci (po up?ywie czasu najd?u?szego z podanych).
Zastrzegamy sobie prawo wyd?u?enia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku klient ka?dorazowo jest informowany, poczt? elektroniczn? lub telefonicznie.
Czas otrzymania przesy?ki sk?ada si? z czasu realizacji i czasu dostawy.
Czas dostawy jest zale?ny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

5. Dostawa towaru

Prowadzimy sprzeda? tylko na terenie Polski. Warunki sprzeda?y detalicznej i wysy?ki towaru za granic? s? uzgadniane indywidualnie z klientem.
Orientacyjne warto?ci op?at s? wyliczane automatycznie w momencie sk?adania zamwienia i s? uzale?nione od formy wyboru dostawy oraz p?atno?ci.
Op?ata za niektre przesy?ki wielkogabarytowe, sk?adaj?ce si? z wielu paczek tego samego produktu mo?e ulec zmianie niezale?nie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku klient ka?dorazowo jest informowany, poczt? elektroniczn? lub telefonicznie zaraz po z?o?eniu zamwienia.
Koszty dostawy towaru podane przy ka?dym produkcie uwzgl?dniaj? najta?sz? mo?liw? form? wysy?ki przy przedp?acie na konto. Przy sk?adaniu zamwienia Klient mo?e wybra? dowoln? inn? form? wysy?ki oraz sposb p?atno?ci.
Wszystkie dostawy realizowane przez firm? kuriersk? s? ubezpieczone do kwoty 5000 pln.
Sklep EKO-KREDENS.com.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci finansowej za niedostarczenie przesy?ki z powodu b??dnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupuj?cy zobowi?zany jest do ponownego uiszczenia op?aty za przesy?k?. W przypadku odmowy, uwa?a si? umow? za nie wa?n? (w przypadku p?atno?ci przelewem lub kart? pieni?dze s? zwracane na konto Klienta pomniejszone o kwot? zwi?zan? z kosztami przesy?ki i zwrotem towaru).
W chwili odbioru towaru Klient zobowi?zany jest do sprawdzenia czy przesy?ka nie posiada uszkodze? powsta?ych podczas transportu oraz jej kompletno?ci w obecno?ci osoby dostarczaj?cej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilo?ciowej b?d? jako?ciowej jest spisanie w obecno?ci pracownika firmy spedycyjnej "Protoko?u Reklamacji". Z chwil? pokwitowania na Nabywc? przechodzi prawo w?asno?ci towaru oraz wszelkie ryzyka zwi?zane z posiadaniem i u?ytkowaniem, a w szczeglno?ci ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Klient rwnie? jest zobowi?zany do sprawdzenia towaru b?d?cego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.
Zgodnie z obowi?zuj?cym Prawem Przewozowym Klient, ktry zauwa?y? uszkodzenie przesy?ki po odje?dzie kuriera mo?e zg?osi? ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewo?nik ma obowi?zek przys?a? kuriera na miejsce dostawy w przeci?gu 7 dni od daty dor?czenia przesy?ki w celu spisania "Protoko?u Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powsta?e podczas transportu, nie b?d? rozpatrywane bez poprawnie wype?nionego protoko?u szkody z kurierem dostarczaj?cym przesy?k? oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

6. Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Ustaw? z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, ktry zawar? umow? na odleg?o??, mo?e od niej odst?pi? bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
Warunkiem przyj?cia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych ?ladw jego u?ytkowania (nie mo?e by? u?ywany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesy?ki nale?y do??czy? orygina? pisma (wzr pisma dosy?amy mailem) informuj?cego, ?e sprz?t zostaje odes?any na zasadach zwrotu, do??czy? orygina? dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz poda? dok?adne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na ktre maj? by? odes?ane pieni?dze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakowa? i na przesy?ce w widocznym miejscu napisa? "ZWROT".
Sklep gwarantuje zwrot kwoty rwnej cenie produktu. Pieni?dze zostan? zwrcone w ci?gu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupuj?cego. Jednocze?nie informujemy, ?e nie przyjmujemy ?adnych przesy?ek odsy?anych do nas za pobraniem.
W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysy?ki", faktyczny koszt wysy?ki ponoszony przez eko-kredens.com.pl jest przenoszony na Klienta wg. pe?nych stawek transportowych.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy u?ytkownika, wszelkie koszty wy?ej wymienionych procedur pokrywa Klient.
Uszkodzony towar wraz z protoko?em reklamacyjnym nale?y przes?a? na adres:
LBC SERWIS Robert Tomaszewski?
ul. Szajnochy 2?
85-738 Bydgoszcz

Klientowi przys?uguje prawo do z?o?enia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodze? mechanicznych powsta?ych w trakcie transportu, czy niezgodno?ci towaru ze z?o?onym zamwieniem.
Reklamacje rozpatrywane b?d? w ci?gu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe?nowarto?ciowy, a je?li b?dzie to niemo?liwe (np. z powodu wyczerpania zapasw), Sklep zwrci Klientowi rwnowarto?? centy towaru lub zaoferuje inne do wyboru.

7. Ochrona prywatno?ci i danych osobowych

Z?o?enie zamwienia jest rwnoznaczne ze zgod? na przechowywanie i przetwarzanie przez firm? LBC SERWIS Robert Tomaszewski z siedzib? w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 2 danych osobowych zawartych w zamwieniu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.eko-kredens.com.pl s? przetwarzane wy??cznie dla jego potrzeb, nie s? i nie b?d? te? udost?pniane innym podmiotom. Klient ma prawo wgl?du do swoich danych, korekty oraz ??dania ich usuni?cia.
Je?li klient zgodzi si? na otrzymywanie subskrybcji newslettera , jego adres e-mail b?dzie wykorzystywany tylko w celu wysy?ania tego newslettera .
Prezentacja zawarto?ci sklepu www.eko-kredens.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych i mog? by? zastrze?onymi znakami towarowymi odpowiednich w?a?cicieli.

8. Postanowienia ko?cowe

Z?o?enie zamwienia jest rwnoznaczne z akceptacj? regulaminu sklepu internetowego http://www.eko-kredens.com.pl/ , jak rwnie? akceptacj? wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie opisanych szczeg?owo na stronie sklepu.
R?nice wynikaj?ce z indywidualnych ustale? Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mog? by? podstaw? reklamacji zakupionego towaru.
Kopiowanie zdj??, grafik i opisw ZABRONIONE! S? one nasz? w?asno?ci? i kopiowanie ca?o?ci lub jakiejkolwiek cz??ci oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustaw? o ochronie praw autorskich i w?asno?ci intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43poz.170 oraz Ustaw? o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47poz. 211
Firma LBC SERWIS Robert Tomaszewski z siedzib? w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 2 zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzania zmian w tre?ci regulaminu jak rwnie? wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie www.eko-kredens.com.pl opisanych szczeg?owo na stronie sklepu.
W sprawach nieuregulowanych powy?szym dokumentem stosuje si? odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. S?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporw wynikaj?cych z umowy jest s?d w?a?ciwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

 

U?ywamy cookies,aby ulepsza? dzia?anie naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane s? do istotnych zada? serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz privacy policy.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information